? مرغ گرفتار - عاشقانه ها
شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1387

بی روی تو،راحت ز دل زار گریزد/ چون خواب که از دیده ی بیدار گریزد/

در دام تو یک شب دلم از ناله نیاسود/ آسودگی از مرغ گرفتار گریزد/

از دشمن و از دوست گریزیم و عجب نیست/ سرگشته نسیم، از گل و از خار گریزد/

ای دوست بیازار مرا،هر چه توانی/ دل نیست اسیری که ز آزار گریزد/

زین بیش رهی،ناله مکن در بر آن شوخ/ ترسم که ز نالیدن بسیار گریزد/.