? برای مردن - عاشقانه ها
دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1387

تا روح بشر به چمگ زر ، زندانیست
 شاگردی مرگ پیشه ای انسانی است
 جان از ته دل ،‌ طالب مرگ است ... دریغ
درهیچ کجا ‌برای مردن جا نیست ؟