? کلید - عاشقانه ها
دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1387

دستهای ما
شاخه ها کشیده درپناه هم
لانه پرنده ای است
 دستهای ما
 در مسیر بازوان بی قرار ما
جویبار زنده ای است
 دستهای ما پیمبران خامشند
ایه های مهرشان به کف
بر بلور جانشان
 داغ و بوسه آشکار
 دستهای ما
رهروان سرخوشند
دست ما به عشق ما گواست
دستهای ما کلید قلبهای ماست

 

antique key and 
metal heart on 
open book, close-up. 
fotosearch - search 
stock photos, 
pictures, images, 
and photo clipart