? دل - عاشقانه ها
جمعه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1387

 

نشو از نی ! نی تکه چوبی بیش نیست .

بشنو از دل ! دل حریم کبریاست

نی چو سوزد خاک و خاکستر شود

دل چو سوزد خانه ها ویران شود