? . . . - عاشقانه ها
شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1387

زمانی که می نویسی زندگی دوباره می یابی

پس دوبار می توان زیست

یک بار آنکه زندگی کردی

و عمرت را سپری

بار دیگر می نویسی آنچه را که گذشت

زمانی که می نویسی پس به یقین زیباتر زندگی کرده ای