? دست های تو - عاشقانه ها
سه‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1387

حق با من است که دست های تو را کم داشتم
و داشتم چیزهایی می نوشتم
که برسد به دست تو
دست های تو ...
بهتر بود شاید
تندیست را می ساختم
می پرستیدم
می شکستم
و تبر را می گذاشتم توی دست های تو
که توی دست های من کم بود ...