? کاش - عاشقانه ها
پنج‌شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1387

دیر زمانی است که همه شب هایم یلداست !

و گاهی در خواب تو را دیدار می کنم  . افسوس در خواب هم نا مهربانی !

ولی من باز مست تو می مانم

و تو را فریاد می زنم .

نمی دانم صدای من کوتاه است یا تو نمی شنوی !

ای کاش صدای من کوتاه باشد !