? عاشقانه - عاشقانه ها
جمعه 24 خرداد‌ماه سال 1387

دوستم دارد !! چقدر بایستی عزیز باشم ! چقدر . . . چقدر خودم را می ستایم

از آن زمان که او مرا دوست دارد .