? سرگردان - عاشقانه ها
چهارشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1387

سرگردان

دلم سوزد به سرگردانی ماه

که شب تا روز پوید این همه راه

سحر خواهد در آمیزد به خورشید

نداند چون کند با بخت کوتاه

فریدون مشیری