? مناجات - عاشقانه ها
شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1387

الهی نه می توانیم که این کار بی تو بسر بریم .

نه زهره آن داریم که از تو بسر بریم .

هر گه که پنداریم که رسیدیم از حیرت شما روا سر بریم .