? امروز من - عاشقانه ها
دوشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1387

 

 

 من به دور امروز خود مرز کشیده ام
 و چشمان تیره ام نگهبان آن خواهند بود
مسافران خسته ی سالیان گذشته
 به روز من راه نخواهند یافت
 زیرا در جیبهای خسته شان
 خفتن بر دسترنج مرا
 پنهان کرده اند

سروده ساناز کریمی