? دسته‌بندی مناجات های پیر هرات - عاشقانه ها
X
تبلیغات
رایتل
شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1387

الهی نه می توانیم که این کار بی تو بسر بریم .

نه زهره آن داریم که از تو بسر بریم .

هر گه که پنداریم که رسیدیم از حیرت شما روا سر بریم .

جمعه 30 فروردین‌ماه سال 1387

دوستت داشتم ء دوستت داشتم .

به خاطر چشمانت لبانت و صدایت . . .

از صمیم قلبدوستت داشتم ء

دوستت داشتم همچون ماه تابانء

همچون اشعه آفتاب سپیده دمان ء

دوستت داشتم چون سرنوشت پر آشوبم .                              وینست الکساندر

جمعه 30 فروردین‌ماه سال 1387

طوبی آن کس که تو او رایی .

آیا که : تا از ما خود که رایی ؟

ترا که داند ؟

ترا تو دانی !

ترا نداند کس ترا تو  دانی و بس!

ای سزاوار ثنا خویش!

 و ای شکر کننده عطا خویش

رهی به ذات خود . از خدمت تو عاجز

 و به عقل خود از شناخت منت تو عاجز

و به گل خود از شادی بتو عاجز

و به توان خود از سزای عقل تو عاجز

 

جمعه 30 فروردین‌ماه سال 1387

ضعیفان را پناهی . قاصدان را بر سر راهی و مومنان را گواهی .

چه بود که افزایی و نکاهی ؟

الهی !

چه عزیز است او که تو او را خواهی !

 ور بگریزد او را در راه آیی .

جمعه 30 فروردین‌ماه سال 1387

الهی!

نام تو ما را جواز و مهر تو ما را جهاز!

الهی !

شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان

الهی !

فضل تو ما را لوا و کنف تو ما را ماوی !

الهی !

جمعه 30 فروردین‌ماه سال 1387

الهی !

از بود خود چه دیدم مگر بلا و عنا؟

از بود تو همه عطا است و وفا .

ای به بر پیدا به کرم هویدا.

نا کرده گیر کرد رهی

و آن کن کزتو سزا!

 

جمعه 30 فروردین‌ماه سال 1387

الهی !

اگر زارم در تو زاریدن خوش است

ور نازم به تو نازیدن خوش است .

الهی شاد آنم که بر درگاه تو می زارم

بر امید آنکه روزی در میان فضل تو نازم

تو من فا پذیری و من فاتو پردازم .

یک نظر در من بنگری و دو گیتی به آب اندازم .

1 2 >>